IP工具

IP地址信息

as自治系统数

全球域名

ip转换

qq IP地址、腾讯、qq IP地址段、qq AS自治系统号码、腾讯、qq AS自治系统号码

以下来自互联网数据分配结构,提供 qqIP地址腾讯、qqIP地址段、qqAS自治系统号码、腾讯、qqAS自治系统号码。 数据每天会定时更新,与中心同步,准确率极高!

qq自治系统号、腾讯、qq自治系统号、BGP 信息列表:

排序 as自治系统号码 注册机构 分配IP个数 登记时间
1 AS45090 TENCENT-NET-AP Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited, CN 6,970,624个 19700101
2 AS132203 TENCENT-NET-AP-CN Tencent Building, Kejizhongyi Avenue, CN 3,309,568个 20120313
3 AS133478 TENCENT-AS-AP Tencent Cloud Computing Beijing Co., Ltd, CN 70,912个 20140509
4 AS132591 TENCENT-NET-AP-AS Tencent AS num for global network, HK 8,448个 20130129
5 AS137876 TENCENT-AS-AP Tencent Thailand Company Limited, TH 512个 19700101
6 AS58835 TENCENTCLOUD 9F, FIYTA Building, Gaoxinnanyi Road,Southern, CN 0个 19700101
IP:10,360,064

qq ip地址段、腾讯、qqip地址段、ip地址列表:

 • 1.12.0.01.12.15.255
 • 43.128.0.043.135.255.255
 • 43.152.76.043.152.83.255
 • 45.113.68.045.113.71.255
 • 89.191.238.089.191.238.255
 • 103.52.216.0103.52.219.255
 • 120.88.56.0120.88.57.255
 • 150.109.0.0150.109.255.255
 • 162.14.0.0162.14.63.255
 • 203.195.128.0203.195.255.255
 • 211.152.128.0211.152.159.255
 • 19.28.0.019.28.1.255
 • 1.12.0.01.15.255.255
 • 42.194.128.042.194.255.255
 • 43.247.196.043.247.199.255
 • 62.234.0.062.234.255.255
 • 101.33.128.0101.35.255.255
 • 106.52.0.0106.55.255.255
 • 111.30.128.0111.30.136.255
 • 114.132.0.0114.132.255.255
 • 118.126.64.0118.126.127.255
 • 119.29.0.0119.29.255.255
 • 121.4.0.0121.5.255.255
 • 123.206.0.0123.207.255.255
 • 129.204.0.0129.204.255.255
 • 139.155.0.0139.155.255.255
 • 146.56.192.0146.56.255.255
 • 154.8.128.0154.8.255.255
 • 175.24.0.0175.24.255.255
 • 188.131.128.0188.131.255.255
 • 203.205.128.0203.205.255.255
 • 212.129.128.0212.129.255.255
 • 1.12.34.01.12.35.255
 • 43.137.0.043.142.255.255
 • 43.152.0.043.152.127.255
 • 45.146.112.045.146.113.255
 • 101.32.0.0101.33.191.255
 • 119.28.0.0119.28.255.255
 • 121.4.4.0121.4.7.255
 • 154.209.134.0154.209.134.255
 • 162.62.0.0162.62.255.255
 • 203.205.128.0203.205.255.255
 • 211.159.96.0211.159.127.255
 • 119.28.0.0119.28.255.255
 • 1.116.0.01.117.255.255
 • 43.136.0.043.145.255.255
 • 45.40.192.045.40.255.255
 • 81.68.0.081.71.255.255
 • 101.42.0.0101.43.255.255
 • 109.244.0.0109.244.255.255
 • 111.30.139.0111.30.141.255
 • 115.159.0.0115.159.255.255
 • 118.195.128.0118.195.255.255
 • 119.45.0.0119.45.255.255
 • 121.51.0.0121.51.255.255
 • 124.220.0.0124.223.255.255
 • 129.211.0.0129.211.255.255
 • 139.186.0.0139.186.255.255
 • 148.70.0.0148.70.255.255
 • 159.75.0.0159.75.255.255
 • 175.27.0.0175.27.255.255
 • 192.144.128.0192.144.255.255
 • 210.73.160.0210.73.191.255
 • 103.116.50.0103.116.51.255
 • 1.201.184.01.201.189.255
 • 43.152.0.043.152.63.255
 • 43.152.0.043.175.255.255
 • 49.51.0.049.51.255.255
 • 103.7.28.0103.7.31.255
 • 119.29.29.0119.29.29.255
 • 124.156.0.0124.156.255.255
 • 156.240.88.0156.240.91.255
 • 170.106.0.0170.106.255.255
 • 210.171.232.0210.171.239.255
 • 158.79.1.0158.79.1.255
 • 203.205.128.0203.205.128.255
 • 42.187.128.042.187.255.255
 • 43.176.0.043.191.255.255
 • 49.232.0.049.235.255.255
 • 82.156.0.082.157.255.255
 • 103.38.116.0103.38.119.255
 • 110.40.128.0110.40.255.255
 • 111.229.0.0111.231.255.255
 • 118.24.0.0118.25.255.255
 • 119.27.160.0119.27.191.255
 • 119.91.0.0119.91.255.255
 • 122.51.0.0122.51.255.255
 • 128.108.0.0128.108.255.255
 • 132.232.0.0132.232.255.255
 • 139.199.0.0139.199.255.255
 • 150.158.0.0150.158.255.255
 • 162.14.0.0162.14.255.255
 • 175.178.0.0175.178.255.255
 • 193.112.0.0193.112.255.255
 • 211.159.128.0211.159.255.255
 • 2.63.160.02.63.167.255
 • 43.152.70.043.152.73.255
 • 45.40.192.045.40.223.255
 • 62.62.84.062.62.87.255
 • 103.16.136.0103.16.136.255
 • 120.53.52.0120.53.53.255
 • 129.226.0.0129.226.255.255
 • 160.115.200.0160.115.207.255
 • 182.254.0.0182.254.255.255
 • 210.180.74.0210.180.75.255
 • 203.205.160.0203.205.191.255
 • 203.205.134.0203.205.151.255
 • 42.192.0.042.193.255.255
 • 43.242.252.043.242.255.255
 • 58.87.64.058.87.127.255
 • 94.191.0.094.191.127.255
 • 103.238.16.0103.238.19.255
 • 110.42.128.0110.42.255.255
 • 114.117.0.0114.117.255.255
 • 118.89.0.0118.89.255.255
 • 119.28.28.0119.28.28.255
 • 120.53.0.0120.53.255.255
 • 122.152.192.0122.152.255.255
 • 129.28.0.0129.28.255.255
 • 134.175.0.0134.175.255.255
 • 140.143.0.0140.143.255.255
 • 152.136.0.0152.136.255.255
 • 172.81.192.0172.81.255.255
 • 182.254.0.0182.254.255.255
 • 203.195.128.0203.195.255.255
 • 212.64.0.0212.64.127.255
请输入地址
请输入地址